Pravidla volejbalu

Uspořádání hry

ZISK BODU, VÍTĚZSTVÍ V SETU A V UTKÁNÍ

Zisk bodu

Bod - družstvo získá bod:

 • úspěšně umístěným míčem do soupeřova pole;
 • když se družstvo soupeře dopustí chyby;
 • když je družstvu soupeře udělen trest.

Chyba - družstvo se dopustí chyby tím, že provede některou činnost ve hře v rozporu s pravidly (nebo je poruší jiným způsobem). Rozhodčí rozhodují o chybách a jejich důsledcích podle pravidel:

 • pokud nastanou dvě nebo více chyb následně po sobě, pouze první z nich se počítá;
 • pokud se dvou nebo více chyb dopustí obě soupeřící družstva současně, posoudí se to jako "oboustranná chyba" a rozehra se opakuje.
Vítězství v rozehře

Rozehra je posloupnost činností ve hře od okamžiku úderu do míče podávajícím hráčem až do okamžiku, kdy je míč mimo hru. Jestliže vyhraje rozehru podávající družstvo, získá bod a pokračuje v podání. Jestliže vyhraje rozehru přijímající družstvo, získá bod a následně musí podávat.

Vítězství v setu

Set (vyjma rozhodujícího pátého setu) vyhrává to družstvo, které jako první získalo dvacet pět bodů s rozdílem nejméně dvou bodů. V případě nerozhodného stavu 24:24 se ve hře pokračuje, dokud není dosaženo dvoubodového rozdílu (26:24; 27:25 ...).

Vítězství v utkání

V utkání vítězí družstvo, které vyhrálo tři sety. V případě nerozhodného stavu 2:2 se rozhodující set (pátý) hraje do patnácti bodů s rozdílem nejméně dvou bodů.

Nepřítomné a neúplné družstvo

Odmítne-li družstvo hrát poté, co k tomu bylo vyzváno, je prohlášeno za "nepřítomné" a prohrává utkání skrečí s výsledkem 0:3 na sety a 0:25 na body v každém setu. Družstvo, které se bez závažných důvodů nedostaví na hřiště včas, je prohlášeno za "nepřítomné" se stejným výsledkem.

Družstvo, které je prohlášeno za "neúplné" v setu nebo v utkání, prohrává set nebo utkání. Družstvu soupeře jsou přiděleny body nebo body a sety, potřebné k vítězství v setu nebo utkání. Neúplné družstvo si ponechává dosažené body a sety.

STRUKTURA HRY

Losování

Před utkáním provádí první rozhodčí losování, aby se rozhodlo o prvním podání a stranách hřiště v prvním setu. Bude-li se hrát rozhodující set, provede se nové losování. Losování probíhá za přítomnosti kapitánů obou družstev. Vítěz losování si vybírá:

 • buď právo podávat nebo přijímat podání;
 • nebo stranu hřiště.

Poraženému zůstává zbývající volba. V případě postupného rozcvičení u sítě se rozcvičuje první to družstvo, které má první podání.

Rozcvičení

Pokud měla družstva k dispozici před utkáním hřiště, má každé družstvo na rozcvičení u sítě tři minuty. Pokud tuto možnost neměla, má každé družstvo na rozcvičení pět minut. Pokud oba kapitáni souhlasí se společným rozcvičováním na síti, mohou se obě družstva rozcvičovat šest nebo deset minut v souladu s pravidlem.

Sestava družstva

Ve hře musí být vždy šest hráčů každého družstva. Základní sestava družstva určuje pořadí postupu hráčů na hřišti. Toto pořadí musí být zachováno po celý set. Před začátkem každého setu musí trenér uvést základní sestavu svého družstva na záznamu postavení základní sestavy. Náležitě vyplněný a podepsaný záznam je předložen druhému rozhodčímu nebo zapisovateli.

Hráči, kteří nejsou v základní sestavě daného setu, jsou pro tento set náhradníky (vyjma libera). Jakmile byl záznam postavení základní sestavy družstva předán druhému rozhodčímu nebo zapisovateli, nemůže být povolena žádná změna základní sestavy bez řádného střídání. Nesouhlas postavení hráčů na hřišti se záznamem postavení základní sestavy:

 • je-li takový rozpor zjištěn před zahájením setu, musí být postavení hráčů uvedeno do souladu se záznamem postavení základní sestavy. Nenásleduje žádná sankce;
 • je-li před zahájením setu zjištěn na hřišti hráč, který není uveden v záznamu postavení základní sestavy pro tento set, musí být v souladu s ním vyměněn. Nenásleduje žádná sankce;
 • přeje-li si však trenér ponechat takové(ho) neuvedené(ho) hráče na hřišti, musí požádat o řádná(é) střídání, která(é) pak budou(e) zaznamenána(o) do zápisu o utkání.
Postavení

V okamžiku, kdy podávající udeří do míče, musí být hráči obou družstev rozmístění uvnitř vlastního pole v souladu s pořadím postupu (vyjma podávajícího). Postavení hráčů je číslováno následovně:

 • tři hráči u sítě jsou hráči přední řady a zaujímají postavení 4 (přední-levý, 3 (přední-střední a 2 (přední-pravý);
 • zbývající tři jsou hráči zadní řady a zaujímají postavení 5 (zadní-levý), 6 (zadní-střední) a 1 (zadní-pravý).

Vztahy mezi postaveními hráčů:

 • každý hráč zadní řady musí být v postavení dále od sítě než jemu odpovídající hráč přední řady;
 • hráči přední i zadní řady musí být bočně rozmístěni v pořadí stanoveném pravidlem.

Postavení hráčů je určeno a řídí se polohou jejich chodidel, dotýkajících se země, následujícím způsobem:

 • každý hráč přední řady musí mít alespoň část svého chodidla blíže střední čáře, než jsou chodidla jemu odpovídajícího hráče zadní řady;
 • každý pravý (levý) krajní hráč musí mít alespoň část svého chodidla blíže pravé (levé) postranní čáře než, než jsou chodidla středního hráče jeho řady.

Po úderu do míče při podání se mohou hráči přemísťovat a zaujímat jakékoliv postavení ve svém poli a volné zóně.

Chyby v postavení

Družstvo se dopustí chyby v postavení, není-li kterýkoli hráč ve svém správném postavení v okamžiku, kdy podávající udeří do míče. Dopustí-li se podávající některé z "chyb při podání" v okamžiku uskutečnění podání, chyba podávajícího převládá nad chybou v postavení. Stane-li se podání chybným po úderu do míče, počítá se chyba v postavení. Chyba v postavení vede k následujícím důsledkům:

 • družstvo je potrestáno ztrátou rozehry;
 • postavení hráčů je opraveno.
Pořadí postupu

Pořadí postupu je určeno základní sestavou družstva a kontrolováno pořadím postupu na podání a postavením hráčů během setu. Získalo-li přijímací družstvo právo podávat, jeho hráči postoupí o jedno postavení ve směru pohybu hodinových ručiček: hráč v postavení 2 postoupí do postavení 1, aby podával, hráč v postavení 1 postoupí do postavení 6, apod.

Chyba v pořadí postupu

Chyba v pořadí postupu hráčů nastane, není-li podání provedeno v souladu s pořadím postupu. Vede k následujícím důsledkům:

 • družstvo je potrestáno ztrátou rozehry;
 • pořadí postupu hráčů je opraveno.

V souvislosti s tím by měl zapisovatel určit přesný okamžik, kdy došlo k chybě a všechny body získané chybujícím družstvem od tohoto okamžiku jsou zrušeny. Body získané soupeřem zůstávají zachovány. Pokud tento okamžik nelze přesně určit, získané body se neruší a jediným trestem je ztráta rozehry.

STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ

Střídání je činnost, při níž hráč, po zaznamenání zapisovatelem, vstoupí do hřiště a zaujme postavení jiného hráče, který musí hřiště opustit (vyjma libera). Střídání musí povolit rozhodčí.

Omezení střídání

Družstvo může v jednom setu uskutečnit maximálně šest střídání. Najednou je možno střídat jednoho nebo více hráčů. Hráč základní sestavy může opustit hru, ale pouze jedenkrát za set, a vstoupit zpět do hry, ale jenom jedenkrát za set, a to na své původní místo v základní sestavě. Střídající hráč může vstoupit do hry na místo hráče základní sestavy, ale pouze jedenkrát za set, a může být nahrazen zpět pouze hráčem, kterého střídal.

Výjimečné střídání

Zraněný hráč (vyjma libera), který nemůže pokračovat ve hře, musí být vystřídán řádně. Pokud to není možné, je družstvo oprávněno použít "výjimečného" střídání nad omezení pravidlem. Výjimečné střídání znamená, že kterýkoli hráč, který není v okamžiku zranění na hřišti, vyjma libera nebo hráče, který je jím nahrazen, může být střídán do hry místo zraněného hráče. Vystřídanému zraněnému hráči není povoleno se vrátit do utkání. Výjimečné střídání nemůže být v žádném případě počítáno jako řádné střídání.

Střídání při vyloučení nebo diskvalifikaci

"Vyloučený" nebo "diskvalifikovaný" hráč musí být vystřídán jen řádným střídáním. Pokud to není možné, je jeho družstvo prohlášeno za "neúplné".

Neoprávněné střídání

Střídání je neoprávněné, pokud překročí omezení určená pravidlem "Omezení střídání". Pokud se družstvo dopustilo neoprávněného střídání a hra byla zahájena, postupuje se následujícím způsobem:

 • družstvo je potrestáno ztrátou rozehry;
 • střídání je opraveno;
 • body, získané chybujícím družstvem od okamžiku chybného střídání, jsou zrušeny. Body soupeře zůstávají v platnosti.