Pravidla volejbalu

SBOR ROZHODČÍCH A PROCEDURY

Složení

Sbor rozhodčích pro utkání se skládá z následujících funkcionářů:

 • první rozhodčí;
 • druhý rozhodčí;
 • zapisovatel;
 • čtyři (dva) čárovi rozhodčí.

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB je povinný asistent zapisovatele.

Procedury

Pouze první a druhý rozhodčí mohou v průběhu utkání dávat znamení zapískáním:

 • první rozhodčí dává znamení pro podání, které zahajuje rozehru;
 • první a druhý rozhodčí oznamují konec rozehry za předpokladu, že jsou si jisti, že se stala chyba a znají její podstatu.

Je-li míč "mimo hru", mohou zapískat proto, aby dali najevo, že povolují nebo zamítají žádost družstva. Okamžitě poté, co rozhodčí zapískal, aby oznámil konec rozehry, musí pomocí oficiálních znamení pažemi označit:

 • Je-li zapískána chyba prvním rozhodčím, signalizuje:
  • družstvo, které bude podávat;
  • podstatu chyby;
  • chybujícího hráče (je-li to nezbytné). Druhý rozhodčí následuje opakováním oficiálních znamení paží prvního rozhodčího.
 • Je-li zapískána chyba druhým rozhodčím, signalizuje:
  • podstatu chyby;
  • chybujícího hráče (je-li to nezbytné);
  • družstvo, které bude podávat, po oficiálním znamení paží prvního rozhodčího. V tomto případě neukazuje první rozhodčí ani chybu ani chybujícího hráče, ale pouze družstvo, které bude podávat.
 • V případě oboustranné chyby signalizují oba rozhodčí:
  • podstatu chyby;
  • chybujícího hráče (je-li to nezbytné);
  • družstvo, které bude podávat, v závislosti na rozhodnutí prvního rozhodčího

PRVNÍ ROZHODČÍ

Umístění

První rozhodčí plní své úkoly vsedě nebo vstoje na stolici rozhodčího, umístěné na jednom konci sítě. Jeho oči musí být přibližně 50 cm nad sítí.

Pravomoc

První rozhodčí řídí utkání od začátku až do konce. Má pravomoc nad všemi členy sboru rozhodčích a členy družstev. V průběhu utkání jsou rozhodnutí prvního rozhodčího konečná. Je oprávněn změnit rozhodnutí ostatních členů sboru rozhodčích, jestliže je přesvědčený, že se mýlí. První rozhodčí může dokonce vyměnit člena sboru rozhodčích, který nevykonává svou funkci správně.

První rozhodčí také řídí činnost sběračů míčů a utěračů podlahy. První rozhodčí má právo rozhodnout o jakékoliv záležitosti, týkající se utkání, včetně těch, které nejsou uvedeny v pravidlech.

První rozhodčí nesmí připustit žádnou diskusi o svých rozhodnutích. Na žádost kapitána ve hře však první rozhodčí vysvětlí použití nebo výklad pravidel, na jejichž základě rozhodl.

Jestliže kapitán ve hře nesouhlasí s vysvětlením prvního rozhodčího a rozhodne se podat na konci utkání k dané záležitosti oficiální protest, musí si okamžitě vyhradit právo zaznamenat svůj protest na konci utkání. První rozhodčí musí s tímto právem kapitána ve hře souhlasit.

První rozhodčí je zodpovědný před i v průběhu utkání za rozhodnutí, zda hrací plocha, vybavení a podmínky splňují požadavky hry.

Odpovědnosti

Před utkáním první rozhodčí:

 • kontroluje hrací plochu, míče a další vybavení;
 • provádí losování s kapitány družstev;
 • řídí rozcvičení družstev.

V průběhu utkání je pouze první rozhodčí oprávněn:

 • udělovat družstvům napomenutí;
 • udělovat sankce za nevhodné chování a zdržování;
 • rozhodnout o:
  • chybách podávajícího a postavení podávajícího družstva, včetně clonění;
  • chybách při hraní míčem;
  • chybách nad sítí a v její horní části;
  • útočném úderu libera a chybě útočného úderu hráčů zadní řady;
  • uskutečněném útočném úderu hráčem, poté co míč přiletí od libera zahraný z přední zóny vrchním odbitím prsty;
  • přeletu míče spodním prostorem pod sítí.

Na konci utkání kontroluje a podepisuje zápis o utkání.

DRUHÝ ROZHODČÍ

Umístění

Druhý rozhodčí vykonává svou funkci vstoje blízko sloupku, mimo a na opačné straně hřiště, než je první rozhodčí, čelem k němu.

Pravomoc

Druhý rozhodčí je pomocníkem prvního rozhodčího, ale má také svůj vlastní rozsah pravomocí. Přestane-li být první rozhodčí schopen pokračovat ve své činnosti, druhý rozhodčí ho může nahradit.

Druhý rozhodčí může, bez zapískání, také signalizovat chyby mimo svůj rozsah pravomocí, avšak nesmí na prvního rozhodčího naléhat.

Druhý rozhodčí řídí práci zapisovatele(ů), dohlíží na členy družstva na lavičce a oznamuje jejich nevhodné chování prvnímu rozhodčímu, kontroluje hráče v prostorech pro rozcvičení, povoluje přerušení, kontroluje jejich trvání a zamítá neoprávněné žádosti.

Druhý rozhodčí kontroluje počet oddechových časů a střídání využitých každým družstvem a oznamuje "druhý" oddechový čas i "páté" a "šesté" střídání prvnímu rozhodčímu a příslušnému trenérovi. V případě zranění hráče povoluje druhý rozhodčí výjimečné střídání nebo uděluje "tří" minutový čas na zotavení.

Druhý rozhodčí kontroluje stav povrchu hřiště, zvláště v přední zóně. V průběhu utkání také kontroluje, zda míče stále vyhovují předpisům. Dohlíží na členy družstva v prostorech pro vyloučené a oznamuje jejich nevhodné chování prvníu rozhodčímu.

Odpovědnosti

Na začátku každého setu, při výměně polí v rozhodujícím setu a vždy, když je to nutné, kontroluje, zda skutečná postavení hráčů na hřišti odpovídají postavením uvedených na záznamech postavení základní sestavy.

Během utkání, druhý rozhodčí rozhoduje, píská a signalizuje:

 • proniknutí do soupeřova pole a prostoru pod sítí;
 • chyby v postavení přijímacího družstva;
 • chybný dotek sítě v její spodní části nebo anténky na své straně;
 • jakýkoliv dokončený blok hráčem zadní řady nebo jakýkoliv pokus o blok libera;
 • dotek míče s cizími předměty nebo s povrchem, když není první rozhodčí v pozici, aby dotek mohl vidět.

Na konci utkání podepisuje zápis o utkání.

ZAPISOVATEL

Umístění

Zapisovatel plní svoji funkci v sedě u stolku zapisovatele na opačné straně hřiště než první rozhodčí a čelem k němu.

Odpovědnosti

V souladu s pravidly a ve spolupráci s druhým rozhodčím vede zápis o utkání. Používá bzučák nebo jiné zvukové zařízení, aby dával rozhodčím signály v souladu se svojí odpovědností.

Před utkáním a setem zapisovatel:

 • zaznamenává data o utkání a družstvech v souladu s platnými předpisy, zajišťuje podpisy kapitánů a trenérů;
 • zapisuje základní sestavu každého družstva ze záznamu postavení základní sestavy. Nedostane-li včas záznamy postavení základní sestavy družstev, uvědomí o tom okamžitě druhého rozhodčího;
 • zaznamenává číslo a jméno libera.

Během utkání zapisovatel:

 • zaznamenává dosažené body a zajišťuje, aby bodový stav na ukazateli byl správný;
 • u každého družstva kontroluje pořadí postupu na podání a okamžitě po úderu do míče při podání oznamuje rozhodčím jakoukoliv chybu (v pořadí postupu);
 • zaznamenává oddechové časy a střídání hráčů, kontroluje jejich počet a informuje druhého rozhodčího;
 • oznamuje rozhodčím žádost o přerušení hry, která je v rozporu s pravidly;
 • oznamuje rozhodčím konce setů, začátek a konec každého technického oddechového času a dosažení osmého bodu v rozhodujícím setu;
 • zaznamenává všechny druhy sankcí;
 • podle instrukcí druhého rozhodčího zaznamenává všechny další události, t.j. výjimečné střídání, čas na zotavení, prodloužená přerušení, vnější zásah, apod.

Na konci utkání zapisovatel:

 • zaznamená konečný výsledek;
 • v případě protestu, po předchozím souhlasu prvního rozhodčího, zapíše nebo dovolí kapitánovi družstva zapsat do zápisu o utkání jeho vyjádření k předmětu protestu;
 • poté, co podepsal zápis o utkání sám, zajistí podpisy kapitánů obou družstev a potom i rozhodčích.

ČÁROVÍ ROZHODČÍ

Umístění

Jsou-li ve funkci pouze dva čároví rozhodčí, stojí v rozích hřiště nejblíže pravé ruky každého rozhodčího, ve vzdálenosti 1 až 2 metry úhlopříčně od rohu. Každý z nich kontroluje jak koncovou tak postranní čáru na své straně.

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB je povinností mít čtyři čárové rozhodčí. Stojí ve volné zóně ve vzdálenosti 1 až 3 metry od každého rohu hřiště v myšleném prodloužení čáry, kterou kontrolují.

Odpovědnosti

Čároví rozhodčí plní své funkce použitím praporků (40x40 cm) a signalizují:

 • míč "v hřišti" a "mimo", kdykoliv dopadne v blízkosti jejich čáry;
 • doteky přijímacího družstva, míče letícího "mimo";
 • dotek míče anténky, podání letící přes síť mimo prostor přeletu;
 • kteréhokoliv hráče (vyjma podávajícího) stojícího mimo své pole v okamžiku úderu do míče při podání;
 • chybu nohou podávajícího hráče;
 • jakýkoliv dotek anténky na jeho straně hřiště kterýmkoliv hráčem, v průběhu akce pokud hraní míčem překáží ve hře;
 • míč přeletí síť do soupeřova pole mimo prostor přeletu nebo se dotkne anténky na jeho straně hřiště.

Na žádost prvního rozhodčího musí čárový rozhodčí své znamení zopakovat.

ZNAMENÍ ROZHODČÍCH

Znamení rozhodčích pažemi

Rozhodčí musí označit oficiálním znamením pažemi důvod svého zapískání (podstatu odpískané chyby nebo účel povoleného přerušení). Znamení musí být po krátkou dobu drženo a je-li prováděno pouze jednou paží, potom se signalizace provádí paží na straně družstva, které se dopustilo chyby nebo předneslo žádost.

Znamení čárových rozhodčích praporkem

Čároví rozhodčí musejí označit podstatu oznámené chyby oficiálním znamením praporkem a toto znamení po krátkou dobu podržet.