Pravidla volejbalu

Přerušení a zdržování

ŘÁDNÁ PŘERUŠENÍ HRY

Řádná přerušení hry jsou "oddechové časy" a "střídání hráčů".

Počet řádných přerušení

Každé družstvo má v jednom setu právo žádat maximálně "dva" oddechové časy a "šest" střídání hráčů.

Žádost o řádná přerušení

Přerušení hry mohou být vyžadována trenérem nebo kapitánem ve hře, a to pouze jimi. Žádost je vznesena odpovídajícím znamením rukou, když je míč mimo hru a před zapísknutím na podání. Žádost o střídání před začátkem setu je dovolena a musí být zaznamenána jako řádné střídání v tomto setu.

Posloupnost přerušení

Jeden nebo dva oddechové časy a jedno střídání hráče po sobě si může vyžádat jedno i druhé družstvo, aniž by bylo nutno mezitím zahájit hru. Avšak družstvu není dovoleno uskutečnit opakovanou žádost o střídání hráčů během téhož přerušení hry. V průběhu jednoho přerušení hry mohou být vystřídáni dva nebo více hráčů.

Oddechový čas a technický oddechový čas

Všechny vyžádané oddechové časy trvají 30 sekund.

Ve světových a oficiálních soutěžích FIVB. v 1. - 4. setu jsou automaticky použity dva 60-ti sekundové technické oddechové časy, když družstvo, které je ve vedení, dosáhne osmi a šestnácti bodů. V rozhodujícím setu nejsou technické oddechové časy. Každé družstvo může žádat pouze o dva oddechové časy v trvání 30-ti sekund.

Během všech oddechových časů musí hráči ve hře odejít do volné zóny poblíž své lavičky.

Střídání hráče

Střídání musí být provedeno v zóně střídání. Střídání smí trvat pouze dobu nezbytnou pro záznam střídání do zápisu o utkání a umožnění vstupu a odchodu hráčů. V okamžiku žádosti o střídání musí být střídající hráč(i) připraven(i) ke vstupu do hřiště a stát v blízkosti zóny střídání. Jestliže tomu tak není, střídání není povoleno a družstvo je sankciováno za zdržování.

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB jsou k zajištění plynulosti střídání používány tabulky s čísly.

Jestliže trenér zamýšlí provést více než jedno střídání, musí jejich počet signalizovat v okamžiku své žádosti. V tomto případě musí být střídání prováděna postupně, jedna dvojice hráčů po druhé.

Neoprávněné žádosti

Je neoprávněné žádat o přerušení:

 • během rozehry nebo v okamžiku, či po zapískání na podání;
 • neoprávněným členem družstva;
 • pro střídání hráče, nebyla-li hra ještě zahájena po předchozím střídání stejného družstva;
 • po vyčerpání povoleného počtu oddechových časů a střídání hráčů.

První neoprávněná žádost, která neovlivní nebo nezdrží hru, musí být zamítnuta bez jakýchkoliv dalších důsledků. Opakovaná neoprávněná žádost v utkání znamená zdržování.

ZDRŽOVÁNÍ HRY

Způsoby zdržování

Neoprávněná činnost družstva, která brání znovuzahájení hry, je zdržování a mezi jinými zahrnuje:

 • zdržování střídání;
 • prodlužování ostatních přerušení hry i po pokynu k zahájení hry;
 • žádost o neoprávněné střídání;
 • opakování neoprávněné žádosti;
 • zdržování hry členem družstva.
Sankce za zdržování

"Napomenutí za zdržování" a "trest za zdržování" jsou sankcemi družstva. Sankce za zdržování zůstávají v platnosti po celé utkání. Všechny sankce za zdržování jsou zaznamenány do zápisu o utkání. První zdržování v utkání kterýmkoliv členem družstva je sankcionováno "napomenutím za zdržování".

Druhé a každé následující zdržování jekéhokoliv typu kterýmkoliv členem téhož družstva ve stejném utkání znamená chybu a je sankcionováno "trestem za zdržování": ztrátou rozehry. Sankce za zdržování, uložené před a mezi sety, mají platnost v následujícím setu.

VÝJIMEČNÁ PŘERUŠENÍ HRY

Zranění

Vyskytne-li se vážné zranění v době, kdy je míč ve hře, musí rozhodčí okamžitě přerušit hru a povolit zdravotní pomoci vstoupit do hřiště. Rozehra se opakuje.

Jestliže nemůže být zraněný hráč vystřídán, řádně nebo výjimečně, je hráči poskytnut čas na zotavení v trvání tří minut, ale stejnému hráči ne víckrát než jednou v utkání. Jestliže se hráč nezotaví, je jeho družstvo prohlášeno za "neúplné".

Vnější zásah

Vyskytne-li se během hry jakýkoliv vnější zásah, musí být hra zastavena a rozehra opakována.

Prodloužená přerušení

Je-li utkání přerušeno vlivem nepředpokládaných okolností, první rozhodčí, pořadatel a řídící výbor (jury), je-li zřízen, rozhodnou o opatřeních k obnově normálních podmínek.

Jestliže se vyskytne jedno nebo více přerušení, jejichž celková délka trvání nepřekročí čtyři hodiny:

 • pokračuje-li hra na stejném hřišti, přerušený set pokračuje se stejným počtem dosažených bodů, stejnými hráči a ve stejných postaveních. Výsledky odehraných setů zůstávají v platnosti;
 • pokračuje-li hra na jiném hřišti, je přerušený set anulován a hrán znovu se stejnými členy družstva a se stejnými základními sestavami. Výsledky odehraných setů zůstávají v platnosti.

Jestliže se vyskytne jedno nebo více přerušení, jejichž celková délka trvání překročí čtyři hodiny, je celé utkání opakováno.

PŘESTÁVKY A VÝMĚNA POLÍ

Přestávky

Všechny přestávky mezi sety trvají tři minuty. Po dobu těchto přestávek se uskuteční výměna polí a záznam postavení základních sestav družstev do zápisu o utkání.

"Na žádost pořadatele může být přestávka mezi druhým a třetím setem prodloužena oprávněnou osobou až na 10 minut."

Výměna polí

Družstva si mění pole po každém setu. Toto pravidlo se neuplatní před rozhodujícím setem. V rozhodujícím setu, jakmile jedno družstvo dosáhne osmi bodů, si družstva bez zdržování vymění pole a postavení hráčů se nezmění.

Není-li výměna polí provedena v okamžiku, kdy družstvo ve vedení dosáhne osmi bodů, musí se uskutečnit okamžitě, jakmile byla chyba zjištěna. Bodový stav setu v okamžiku výměny zůstane zachován.