Pravidla volejbalu

Chování účastníků

POŽADAVKY NA CHOVÁNÍ

Sportovní chování

Účastníci musí znát oficiální pravidla volejbalu a řídit se jimi. Musí přijímat rozhodnutí rozhodčích ve sportovním duchu, bez toho, že by jim oponovali. V případě pochybností je možné požadovat vysvětlení pouze prostřednictvím kapitána ve hře.

Účastníci se musí vyvarovat jednání nebo postojů zaměřených na ovlivňování rozhodnutí rozhodčích nebo zakrývání chyb vlastního družstva.

Fair play

Účastníci se musí chovat zdvořile a s úctou v duchu "fair play" nejen k rozhodčím, ale i k ostatním funkcionářům, soupeřům, spoluhráčům a divákům. Domluva mezi členy družstva v průběhu utkání je dovolena.

NEVHODNÉ CHOVÁNÍ A SANKCE

Mírně nevhodné chování

Přestupky vyplývající z mírně nevhodného chování nejsou předmětem sankcí. Povinnosti prvního rozhodčího je předcházet tomu, aby družstva dosáhla úrovně chování vyvolávající sankce, napomenutím družstva slovem nebo prostřednictvím kapitána ve hře signálem (gestem) paží.

Toto napomenutí není sankcí a nemá žádné okamžité důsledky. Není zaznamenáváno do zápisu o utkání.

Nevhodné chování vedoucí k sankcím

Nevhodné chování člena družstva vůči funkcionářům, soupeřům spoluhráčům nebo obecenstvu je rozděleno do tří kategorií podle závažnosti přestupku.

 • Hrubé chování - jednání v rozporu s dobrými mravy nebo morálními principy, vyjadřování pohrdání.
 • Urážlivé chování - nadávky, urážlivá slova nebo gesta.
 • Agrese - tělesné napadení nebo pokus o tělesné napadení.
Stupnice sankcí

V souladu s posouzením prvního rozhodčího a v závislosti na stupni závažnosti přestupku jsou používány následující sankce zaznamenávané do zápisu o utkání:

 • Trest
  • První hrubé chování kteréhokoliv člena družstva je sankcionováno ztrátou rozehry.
 • Vyloučení
  • Člen družstva, který byl potrestán vyloučením, nesmí hrát do konce setu a musí zůstat sedět v prostoru pro vyloučené bez dalších důsledků. Vyloučený trenér ztrácí své právo zasahovat v setu do hry a musí zůstat sedět v prostoru pro vyloučené.
  • První urážlivé chování kteréhokoliv člena družstva je trestáno vyloučením bez dalších důsledků.
  • Druhé hrubé chování téhož člena družstva ve stejném utkání je trestáno vyloučením bez dalších důsledků.
 • Diskvalifikace
  • Člen družstva potrestaný diskvalifikací musí na zbytek utkání opustit "kontrolovaný prostor utkání" bez dalších důsledků.
  • První agrese je trestána diskvalifikací.
  • Druhé urážlivé chování téhož člena družstva ve stejném utkání znamená jeho diskvalifikaci bez dalších důsledků.
  • Třetí hrubé chování téhož člena družstva ve stejném utkání je trestáno diskvalifikací bez dalších důsledků.
Uplatnění sankcí za nevhodné chování

Všechny sankce za nevhodné chování jsou sankcemi individuálními, zůstávají v platnosti po celé utkání a jsou zaznamenávány do zápisu o utkání. Opakované nevhodné chování téhož člena družstva ve stejném utkání je sankcionováno progresivně (člen družstva obdrží vyšší sankci za každý následující přestupek).

Vyloučení nebo diskvalifikace, jako důsledek urážlivého chování nebo agrese, nevyžaduje žádnou předcházející sankci.

Nevhodné chování před a mezi sety

Jakékoliv nevhodné chování, které se vyskytne před a nebo mezi sety, je sankcionováno podle "Stupnice sankcí" a sankce je uplatněna v následujícím setu.

Karty pro udělování sankcí
 • Napomenutí - slovní nebo signál paží, bez karty.
 • Trest - žlutá karta.
 • Vyloučení - červená karta.
 • Diskvalifikace - žlutá a červená karta.